Nokia Celebrates Lumia 9000 Phone Launch, Nicki Minaj Performs

Vixen

By: Keeley Ava / April 9, 2012