Kim Kardashian as Poison Ivy

By: Adelle Platon / October 26, 2012