Kim Kardashian as Poison Ivy

Adelle Platon / October 26, 2012