Lebron James Returns Home to Ohio With ESPN

ESPN’s Rachel Nichols follows Lebron home to Akron, Ohio.