Kelis Wigs Out for Grey Ant [Photos]

kelis-grey-ant-2