The Doobie Wrap Up: This Week on Instagram [Photos]

Vixen

ciara and future take a stroll this weekNYC Stroll

Photo Credit: @Ciara’s Instagram

Tags: KimYe, Photos