Cam Newton Salutes Colin Kaepernick’s Racial Justice Stance

News

Colin Kaepernick’s brave stance on bringing attention to the injustices happening in black and brown communities in the U.S. has been met with both support and opposition. On the side of sports, a few athletes lined up in solidarity with the San Francisco 49ers QB, while others decided to speak out against Kaepernick’s actions.

Although NFL star Cam Newton came under fire for his recent comments on race, the Carolina Panther quarterback is seeing Kaepernick’s decision through his point of view.

READ: Colin Kaepernick Vows To Donate $1 Million To Charities Aimed At Societal Change

“I salute my brother @kaepernick7 for making a stand for injustice in this country but….,” Newton begins, “the real problem is and will always be the people; and how we treat one another!”

Newton also highlighted recent media reports that stated he and Kaepernick had an issue during their Sunday (Sept. 18) match up. “I see a lot of memes and even articles about Cam vs. Kap; are they ok?” he writes. “But the truth is we are good and will always be good… We all are different and have the right to fill (sic) anyway we want to… And I salute him for standing (in this case kneeling) for something to if not to fix the issues; raise awareness of the issues.”

Although Newton previously stated that the country as a whole is “beyond” race, he did acknowledge that he’s a black man in America. “I’m an African American; That’s Black and proud to the day I die and I try to make an impact in my community as much as I can, how are you making a difference?”

? $Å??TË MŸ ßRØTHËR, @kaepernick7 FØR MÅK1NG Å $TÅND för ?NJ?$T1€Ë ?N TH1$ €Ø?NTRŸ ß?T…. THË RËÅ? ?RØß?ËM 1$ ÅND ?1?? Å??ÅŸ$ ßË THË ?ËØ??Ë; ÅND HØ? ?Ë TRËÅT ØNË ÅNØTHËR? ? $ËË Å?ØT ØF MËMËš ÅND ËVËN ÅRT?€?Ë$ ÅßØ?T €ÅMvšKÅ?; ÅRË THËŸ ØK?ß?T THË TR?TH ?$ ?Ë ÅRË GØØD ÅND ?1?? Å1?ÅŸ$ ßË GØØD… ?Ë Å?? ÅRË D1FFËRËNT ÅND HÅVË THË R1GHT TØ F1?? ÅNŸ?ÅŸ ?Ë ?ÅNT TØ… ÅND ? $Å??TË H1M FØR $TÅND1NG (?ñ th?š ¢âšë kñëël?ñg) FØR $ØMËTH1NG TØ ?F NØT TØ F1X THË ?$$?Ë$; RÅ1$Ë Å?ÅRËNË$$ ØF THË ?$$?Ë$. ?M ÅN ÅFR?€ÅN ÅMËR?€ÅN; THÅT$ ß?Å€K ÅND ?RØ?D TØ THË DÅŸ ? D1Ë ÅND ? TRŸ TØ MÅKË ÅN 1M?Å€T ?N MŸ €ØMM?N1TŸ Å$ M?€H Å$ ? €ÅN, HØ? ÅRË ŸØ? MÅK1NG Å D1FFËRËN€Ë? ß?T ?T Å?? GØË$ FØR NØTH1NG 1F ?Ë Å?? DØNT ?Ø??€Ë “Ø?R$Ë?VË$” ÅND ?ØVË ØNË ÅNØTHËR NØ MÅTTËR ?HÅT THË RÅ€Ë 1$? ?Ë Å?? HÅVË TØ DØ ßËTTËR ÅND ßË HË?D Å€€Ø?NTÅß?Ë FØR Ø?R Å€T1ØN$(pöl?¢ë ?ñ¢lüdëd)… 1M NØT HËRË TØ TÅ?K ÅßØ?T RÅ€Ë 1M HËRË TØ TÅ?K ÅßØ?T ?HÅT$ R1GHT!!! ÅND ?Ë Å?? HÅVË TØ DØ ?HÅT$ R1GHT NØ MÅTTËR THË RÅ€Ë, ÅGË, ØR GËNDËR? #WËâllWÅNTâñdNËËDjüšt?cë?? #ŠTÅNDför?ØMËTH1NG #?STÅNDförWHÅTSr?ght #DØNTdwëllØNthëNËGÅT1V?TŸ #ßËthëSØ??T1ØN #Å??lövëHËRËförMŸbröthâ #iWmW -1OVEmørê #hâtëršW1??šâÿ1TSphötöSHØ??ËD

A photo posted by Cam Newton (@cameron1newton) on

In response to the death threats Kaepernick has received since his stance was made public, the 49er had this to say. “There’s a lot of racism disguised as patriotism in this country,” he said. “People don’t like to address that, and they don’t like to address what the root of this protest is.”

READ: Colin Kaepernick Speaks On Terence Crutcher And The Death Threats He’s Received